Polityka prywatności

Obowiązująca od dnia 02.04.2021

§ 1
Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie korzystania z serwisu wespeak.pl jest Joanna Wesenberg – Kaszubowska, ul. Gdańska 1, 12-100 Szczytno, adres e-mail: joanna@wespeak.pl, tel. 664 092 676.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych , a także ustawą z 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Stosowne definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  a) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wespeak.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na produkty, towary i usługi, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), umówić się na konsultacje.
  b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to : Joanna Wesenberg – Kaszubowska , ul. Gdańska 1 , 12-100 Szczytno.
  c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
  d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cel przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu;
  b) marketingu własnych produktów i usług administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której te dane dotyczą;
  c) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne do dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym kontaktu.

§ 4
Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, tj. poprzez:
  a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
  b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie online;
  c) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy;
  d) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.

§5
Zakres przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie :
  a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie wespeak.pl (joanna@wespeak.pl/ 664 092 676);
  b) dokonania zapisu na newsletter (Imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika);
  c) złożenia zamówienia w sklepie online;
  d) wystawienie rachunku lub faktury;
  e) przygotowania i zawarcia umowy.

§6
Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
  a) przez okres trwania zawartej umowy;
  b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc id końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
  c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną;
  d) do czasu odwołania zgody , jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenia administratora danych, w szczególności podmiotom w celu:
  a) hostingu strony WWW;
  b) automatyzacji newslettera;
  c) wystawiania faktur;
  d) prowadzenia obsługi księgowej.
 2. Dane osobowe użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie lub pocztowe oraz obsługę płatności online.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§8
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania;
  b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez jakiś czas;
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
  d) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu , jeśli administrator podjąłby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące za sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą ;
  e) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzanych danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
  f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem;
  g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!